วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ชนิดรถสินค้า

ชนิดรถสินค้า  Freight Cars

 
การให้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟมีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การรถไฟฯ ได้จัดรถสำหรับบรรทุกสินค้าหลายแบบ
 ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการขนส่งและลักษณะของสินค้าที่บรรทุก แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ
 
 
 
 
 
 
รถปิด  ใช้บรรทุกสินค้าที่อาจเสียหายได้ง่ายเมื่อถูกแดด ถูกลมหรือเปียกฝน หรือต้องการความมิดชิด ป้องกัน
อันตรายไวเพลิง เป็นต้น ดังนั้นรถชนิดนี้จึงต้องมีสิ่งปิดกั้นทุกด้าน มีหลังคามิดชิด เช่น
 
- รถ 4 ล้อ เช่น รถตู้ใหญ่ ( ตญ.)  รถบรรทุกเกลือ ( รก.) ใช้บรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 13,500 กก. - 15,000 กก.
 
- รถ 8 ล้อ เช่น รถโบกี้ตู้ใหญ่ ( บตญ.) ใช้บรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 25,000 กก. - 36,000 กก.
 
 
 
รถเปิด ใช้บรรทุกสินค้าประเภทวัตถุดิบหรือสิ่งของที่ไม่ชำรุดเสียหายเมื่อถูกแสงแดด หรือน้ำฝน มีทั้ง 4 และ 8 ล้อ 
 
รถ 4 ล้อ เช่น
 
- รถข้างต่ำ ( ขต.) ใช้บรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 13,500 กก.
 
- รถข้างสูง ( ขส.) ใช้บรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 15,000 กก.
 
รถ 8 ล้อ เช่น
 
- รถโบกี้ข้างต่ำสำหรับบรรทุกยานขนาดหนัก ( บขน.) ใช้บรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 23,000 กก. - 24,000 กก.
 
- รถโบกี้ข้างต่ำ ( บขต.) ใช้บรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 28,000 กก.
 
- รถโบกี้ข้างสูง ( บขส.) ใช้บรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 26,000 กก. - 28,000 กก.
 
 
 
รถเฉพาะกิจ  เป็นรถที่ออกแบบมาใช้บรรทุกสินค้าเฉพาะอย่างแต่ละชนิด หรือใช้เฉพาะงาน เช่น
 
- รถโบกี้บรรทุกน้ำมันข้น ( บทค.) ใช้บรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 25,000 กก.
 
- รถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า ( บตญ.) ใช้บรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 24,000 กก. - 38,000 กก.
 
 
 
การให้บริการขนส่งสินค้าประเภทเหมาคัน  สามารถติดต่อได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่งประเทศ  หรือกองสินค้า
 โทรศัพท์   511 - 3590
1. รถตู้ใหญ่ ( ตญ.)
2. รถโบกี้ตู้ใหญ่ ( บตญ.)
Covered Goods Wagon ( CG.)
 
Bogic Covered Goods Wagon ( BCG.)


รถตู้ใหญ่ เลขที่ 150313
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Guest)
รถโบกี้ตู้ใหญ่
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Pitipon)
ชนิดรถ
 รถตู้ใหญ่
อักษรย่อ
 ตญ.
รุ่น
 เลขที่ 150401 - 151240
กว้าง x ยาว x สูง
 2,300 x 6,900 x 3,310 มม.
น้ำหนัก
 รถเปล่า 08.90 ตัน
 บรรทุก 23.90 ตัน
ผู้ผลิต
 Fuji Japan
 พ.ศ.2508
ชนิดรถ
 รถโบกี้ตู้ใหญ่
อักษรย่อ
 บตญ.
รุ่น
 เลขที่ 25001 - 25158
กว้าง x ยาว x สูง
 2,400 x 13,200 x 3,380 มม.
น้ำหนัก
 รถเปล่า 16.15 ตัน
 บรรทุก 42.85 ตัน
ผู้ผลิต
 Korea
 พ.ศ.2526

3. รถบรรทุกเกลือ ( รก.)
Salt Wagon ( SW. )
 
รถบรรทุกเกลือ เลขที่ 79
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Alderwood)
รถบรรทุกเกลือ
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Alderwood)
ชนิดรถ
 รถบรรทุกเกลือ
อักษรย่อ
 รก.
รุ่น
 เลขที่ 61 - 130
กว้าง x ยาว x สูง
 2,127 x 6,550 x 3,149 มม.
น้ำหนัก
 รถเปล่า 08.00 ตัน
 บรรทุก 21.50 ตัน
ผู้ผลิต
 Yosoki Japan
นำมาใช้เมื่อ
 พ.ศ.2504
  
  
ชนิดรถ
 รถบรรทุกเกลือ
อักษรย่อ
 รก.
รุ่น
 เลขที่ 15001 - 15100
กว้าง x ยาว x สูง
 2,300 x 6,900 x 3,310 มม.
น้ำหนัก
 รถเปล่า 09.00 ตัน
 บรรทุก 24.00 ตัน
ผู้ผลิต
 Belguim
นำมาใช้เมื่อ
 พ.ศ.2508
  

4. รถข้างต่ำ ( ขต.)
5. รถโบกี้ข้างต่ำ ( บขต.)
 
Low Sided Wagon ( LS.)
 
Bogie Low Sided Wagon ( BLS.)

รถข้างต่ำ เลขที่ 42
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Pitchs)
รถข้างต่ำ
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Extended)
ชนิดรถ
 รถข้างต่ำ
อักษรย่อ
 ขต.
รุ่น
 เลขที่ 1177-1381
กว้าง x ยาว x สูง
 2,450 x 6,850 x 1,575 มม.
น้ำหนัก
 รถเปล่า 07.38 ตัน
 บรรทุก 20.88 ตัน
ผู้ผลิต
 Japan
นำมาใช้เมื่อ
 พ.ศ.2484 - 2486
  
ชนิดรถ
 รถโบกี้ข้างต่ำ
อักษรย่อ
 บขต.
รุ่น
 เลขที่ 74 - 213
กว้าง x ยาว x สูง
 2,400 x 12,000 x 1,594 มม.
น้ำหนัก
 รถเปล่า 14.20 ตัน
 บรรทุก 42.20 ตัน
ผู้ผลิต
 Makasan
นำมาใช้เมื่อ
 พ.ศ.2511-2512
  
 
ชนิดรถ
 รถข้างต่ำ
อักษรย่อ
 ขต.
รุ่น
 เลขที่ 1382-1431
กว้าง x ยาว x สูง
 2,180 x 6,553 x 1,590 มม.
น้ำหนัก
 รถเปล่า 07.60 ตัน
 บรรทุก 21.10 ตัน
ผู้ผลิต
 Marcor USA.
นำมาใช้เมื่อ
 พ.ศ.2495
  

6. รถข้างสูง ( ขส.)
7. รถโบกี้ข้างสูง ( บขส.)
 
High Sided Wagon ( HS.)
 
Bogie High Sided Wagon ( BHS.)

รถข้างสูง
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Extended)
รถโบกี้ข้างสูง
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Extended)
ชนิดรถ
 รถข้างสูง
อักษรย่อ
 ขส.
รุ่น
 เลขที่ 15001-15050
กว้าง x ยาว x สูง
 2,442 x 6,900 x 2,149 มม.
น้ำหนัก
 รถเปล่า 08.90 ตัน
 บรรทุก 23.90 ตัน
ผู้ผลิต
 Nippon Shapyo Japan
นำมาใช้เมื่อ
 พ.ศ.2510
  
ชนิดรถ
 รถโบกี้ข้างสูง
อักษรย่อ
 บขส.
รุ่น
 เลขที่ 161-260
กว้าง x ยาว x สูง
 2,438 x 12,001 x 2,235 มม.
น้ำหนัก
 รถเปล่า 15.20 ตัน
 บรรทุก 41.20 ตัน
ผู้ผลิต
 Austraria
นำมาใช้เมื่อ
 พ.ศ.2505
  
 

8. รถเทข้าง ( ทข.)
9. รถโบกี้เทข้าง ( บทข.)
 
Hopper Wagon ( HW.)
 
Bogie Hopper Wagon ( H.W.)
รถโบกี้เทข้าง
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Sammy)

รถโบกี้เทข้าง
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Extended)

ชนิดรถ
 รถเทข้าง
อักษรย่อ
 ท.ข.
กว้าง x ยาว x สูง
 2,740 x 3,960 x 1,305 มม.
น้ำหนัก
 รถเปล่า 08.00 ตัน
 บรรทุก 12.50 ตัน
นำมาใช้เมื่อ
 พ.ศ.2482
  
  
  
ชนิดรถ
 รถโบกี้เทข้าง
อักษรย่อ
 บทข.
รุ่น
 เลขที่ 27 - 56
กว้าง x ยาว x สูง
 2,365 x 11,510 x 2,115 มม.
น้ำหนัก
 รถเปล่า 15.25 ตัน
 บรรทุก 41.75 ตัน
ผู้ผลิต
 Germany
นำมาใช้เมื่อ
 พ.ศ.2519
  
  
ชนิดรถ
 รถโบกี้เทข้าง
อักษรย่อ
 บทข.
รุ่น
 เลขที่ 42101-42120
กว้าง x ยาว x สูง
 2,000 x 12,500 x 2,850 มม.
น้ำหนัก
 รถเปล่า 18.30 ตัน
 บรรทุก 60.00 ตัน
ผู้ผลิต
 Japan
นำมาใช้เมื่อ
 พ.ศ.2541
  
 

10. รถข้างต่ำเทข้าง ( ขข.)
11. รถโบกี้ข้างโถง ( บขถ.)
 
Low-Sided Tipping Wagon ( LT.)
 
Bogie Flat Wagon ( BFW.)
รถข้างต่ำเทข้าง เลขที่ 15098
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Extended)
รถโบกี้ข้างโถง
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Extended)
ชนิดรถ
 รถข้างต่ำเทข้าง
อักษรย่อ
 ขข.
รุ่น
 เลขที่ 15051-15100
กว้าง x ยาว x สูง
 2,450 x 6,900 x 2,103 มม.
น้ำหนัก
 รถเปล่า 10.40 ตัน
 บรรทุก 23.90 ตัน
ผู้ผลิต
 Taiwan
นำมาใช้เมื่อ
 พ.ศ.2512
  
ชนิดรถ
 รถโบกี้ข้างโถง
อักษรย่อ
 บขถ.
รุ่น
 เลขที่ 71 - 255
กว้าง x ยาว x สูง
 2,184 x 10,578 x 2,525 มม.
น้ำหนัก
 รถเปล่า 10.00 ตัน
 บรรทุก 33.00 ตัน
ผู้ผลิต
 USA.
นำมาใช้เมื่อ
 พ.ศ.2490-2494
  
 

12. รถบรรทุกน้ำมันข้น ( ทค.)
13. รถโบกี้บรรทุกน้ำมันข้น ( บทค.)
 
Oil-Tank Wagon ( OT.)
 
Bogie Oil-Tank Wagon ( BOT.)
รถโบกี้บรรทุกน้ำมันข้น
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Extended)
ขบวนรถบรรทุกน้ำมันข้น
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Guest)
ชนิดรถ
 รถบรรทุกน้ำมันข้น
อักษรย่อ
 ทค.
รุ่น
 เลขที่ 515001-515010
ยาว x สูง
 6,550 x 3,115 มม.
น้ำหนัก
 รถเปล่า 09.50 ตัน
 บรรทุก 21.00 ตัน
ผู้ผลิต
 Belguim
นำมาใช้เมื่อ
 พ.ศ.2505-2513
  
ชนิดรถ
 รถโบกี้บรรทุกน้ำมันข้น
อักษรย่อ
 บทค.
รุ่น
 เลขที่ 20001-20099
กว้าง x ยาว x สูง
 2,425 x 9,400 x 1,518 มม.
น้ำหนัก
 รถเปล่า 14.66 ตัน
 บรรทุก 25.00 ตัน
ผู้ผลิต
 Bangsue
นำมาใช้เมื่อ
 พ.ศ.2496
 

14. รถบรรทุกตู้สินค้า ( ทต.)
15. รถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า ( บทต.)
 
Container Flat Wagon ( CF.)
 
Bogie Container Flat Wagon ( BCF.)


รถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Black_Express)
รถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Main_Reservoir )
ชนิดรถ
 รถบรรทุกตู้สินค้า
อักษรย่อ
 ทต.
รุ่น
 เลขที่ 20001-20099
กว้าง x ยาว
 2,300 x 6,900 มม.
น้ำหนัก
 รถเปล่า 06.90 ตัน
 บรรทุก 27.00 ตัน
ผู้ผลิต
 Bangsue
นำมาใช้เมื่อ
 พ.ศ.2529
  
ชนิดรถ
 รถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า
อักษรย่อ
 บทต.
รุ่น
 50101-50120
กว้าง x ยาว x สูง
 2,400 x 14,000 x 3,918 มม.
น้ำหนัก
 รถเปล่า 15.00 ตัน
 บรรทุก 60.00 ตัน
ผู้ผลิต
 Makkasan
นำมาใช้เมื่อ
 พ.ศ.2532
  
 

16.รถโบกี้บรรทุกปูนซิเมนต์เทล่าง
ระบบลมอัด
17. รถโบกี้บรรทุกปูนซิเมนต์เทล่าง
ระบบธรรมดา
 
Bogie Cement Hopper Wagon 
( Pressure Discharge )
 
Bogie Cement Hopper Wagon 
( BCS.)
บซล.
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Pitchs)

บซท.
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Extended)
ชนิดรถ
 รถโบกี้บรรทุกปูนซีเมนต์เทล่าง
ระบบลมอัด
อักษรย่อ
 บซล.( BCP.)
รุ่น
 เลขที่ 444141 - 444249
กว้าง x ยาว x สูง
 2,400 x 12,500 x 3,640 มม.
น้ำหนัก
 รถเปล่า 19.70 ตัน
 บรรทุก 55.00 ตัน
ผู้ผลิต
 China
นำมาใช้เมื่อ
 พ.ศ.2539
  
ชนิดรถ
 รถโบกี้บรรทุกปูนซีเมนต์เทล่าง
ระบบธรรมดา
อักษรย่อ
 บซท. ( BCS.)
รุ่น
 เลขที่ 31001 - 31095
กว้าง x ยาว x สูง
 2,400 x 12,500 x 3,886 มม.
น้ำหนัก
 รถเปล่า 18.00 ตัน
 บรรทุก 52.00 ตัน
ผู้ผลิต
 Thailand
นำมาใช้เมื่อ
 พ.ศ.2524
  
 

18. รถโบกี้ข้างต่ำสำหรับบรรทุกยานขนาดหนัก (บขน.)
19. รถสัมภาระมีเครื่องห้ามล้อ ( พ.ห.)
Bogie Heavy Flat Wagon ( BFH.)
Brake Van ( B.V.)
บขน.
(ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Main_Reservoir)

รถสัมภาระมีเครื่องห้ามล้อ
ขอบคุณภาพ : รถไฟไทยดอทคอม และ คุณ Extended)
ชนิดรถ
 รถโบกี้ข้างต่ำสำหรับบรรทุก
ยานขนาดหนัก เลขที่ 45 - 110
อักษรย่อ
 บขน.
กว้าง x ยาว x สูง
 2,450 x 12,000 x 1,323 มม.
น้ำหนัก
 รถเปล่า 16.40 ตัน
 บรรทุก 40.40 ตัน
ผู้ผลิต
 Belgium
นำมาใช้เมื่อ
 พ.ศ.2501
  
ชนิดรถ
 รถสัมภาระมีเครื่องห้ามล้อ
เลขที่ 15001-15100
อักษรย่อ
 พห.
กว้าง x ยาว x สูง
 2,180 x 6,550 x 3,236 มม.
น้ำหนัก
 รถเปล่า 09.85 ตัน
 บรรทุก 15.35 ตัน
ผู้ผลิต
 Taipei Taiwan
นำมาใช้เมื่อ
 พ.ศ.2508
  

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : การรถไฟแห่งประเทศไทย http://www.railway.co.th/home/srt/cargo/cargo.asp
ขอบคุณสำหรับรูปภาพ : รถไฟไทยดอทคอม http://portal.rotfaithai.com/

1 ความคิดเห็น: